Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.FALCK.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów, w tym składania Zamówień, w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.sklep.falck.pl przez FCM Zdrowie Sp. z o.o. ( dawniej Falck Centra Medyczne Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000726312,, o kapitale zakładowym 20 177 550,00 zł, REGON 369909210, NIP: 525 274 63 68, (Falck).
Kontakt z FCM Zdrowie można uzyskać:
1) pod numerem telefonu: 22 535 91 91 lub 510 202 102 w dni powszednie w godzinach 7:00 20:00 (koszt połączenia według taryfy operatora);
2) pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FCM Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ulicy Konstruktorskiej 13, lub poczty elektronicznej e-mail na adres: iod.fcm@falck.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
2. Klient:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca z FCM Zdrowie czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca z FCM Zdrowie czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z FCM Zdrowie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Produkt – usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, w wybranym przez Klienta zakresie świadczeń, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez FCM Zdrowie dla poszczególnych grup Klientów. Produkty zostały opisane szczegółowo na stronie Sklepu Internetowego.
Do Produktów należą:
a) Indywidualne Pakiety Opieki Medycznej, których zakup jest możliwy wyłącznie przez Konsumentów.
b) Programy Profilaktyczne (zwane „Profilaktyką”), których zakup jest możliwy wyłącznie przez Konsumentów.
c) Pakiety Opieki Medycznej dla Firm, których zakup jest możliwy przez Klientów niebędących Konsumentami.
d) Pakiety Szczepień (zwane „Szczepieniami”), których zakup jest możliwy wyłącznie przez Konsumentów.
e) Pakiety Świadczeń Rehabilitacyjnych (zwane „Rehabilitacją”), których zakup jest możliwy wyłącznie przez Konsumentów.
f) Pakiety Świadczeń Stomatologicznych (zwane „Stomatologią”), których zakup jest możliwy wyłącznie przez Konsumentów.
5. Umowa – umowa zawierana pomiędzy FCM Zdrowie a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem serwisu Sklepu Internetowego na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia.
6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.falck.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
7. FCM Zdrowie – FCM Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000726312, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 20.177.550,00 zł, REGON 369909210, NIP 525 274 63 68 (Sprzedawca i Usługodawca).
8. OWU - Ogólne Warunki Świadczenia Usług Zdrowotnych, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego załącznikami i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych przy współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FCM Zdrowie, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa (np. typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej).
3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub do wykorzystywania Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
5. Przeglądanie Produktów Sklepu Internetowego i składanie Zamówień nie wymaga rejestracji.
6. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
7. Rejestracja w Sklepie Internetowym daje możliwość otrzymywania specjalnych kodów rabatowych.
8. FCM Zdrowie dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach Produkty były aktualne z asortymentem będącym w posiadaniu FCM Zdrowie. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Produktów nie były dostępne, FCM Zdrowie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta lub drogą elektroniczną na adres e - mail wskazany przez Klienta.

§ 3 Składanie Zamówień

1. Zamówienia można składać bezpośrednio na stronie internetowej www.sklep.falck.pl poprzez wybór Produktu i złożenie Zamówienia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe niezbędne celem potwierdzenia dokonania Zamówienia i realizacji zawartej Umowy, w tym:
1) imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) lub firmę (w przypadku Klientów niebędących Konsumentami),
2) numer telefonu,
3) adres e-mail,
4) dokładny adres zamieszkania,
5) numer PESEL.
3. W czasie składania Zamówienia Klient poprzez wypełnienie Deklaracji Przystąpienia wskaże wszystkie Osoby Uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach zakupionych Produktów, przy czym jeden Produkt może być zakupiony wyłącznie dla jednej Osoby Uprawnionej.
4. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane okażą się niekompletne, FCM Zdrowie skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem okaże się niemożliwy, FCM Zdrowie ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. FCM Zdrowie niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdzi złożone Zamówienie drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres mailowy. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności dane dotyczące rodzaju i ilości zamówionych Produktów, ceny zamówionych Produktów oraz informacje o sposobie komunikowania się z FCM Zdrowie.
6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta od FCM Zdrowie potwierdzenia złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja Zamówień, które wpłynęły w dni wolne od pracy, rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy. Dniami wolnymi od pracy są soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu aż do momentu potwierdzenia przez FCM Zdrowie złożonego Zamówienia.

§ 4 Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.falck.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT, jeżeli przepisy prawa taki podatek przewidują).

§ 5 Sposób i termin zapłaty

Płatność przez Klienta może być dokonana za pośrednictwem:
1) systemu płatności elektronicznych PayU, do którego Klient zostanie przekierowany w czasie realizacji Zamówienia w celu realizacji płatności, gdzie zostanie poproszony o podanie swoich danych wymaganych do wykonania przelewu (w tym wyboru Banku i wskazania danych niezbędnych do zalogowania do Banku i uiszczenia opłaty). Połączenie ze stroną zewnętrznego dostawcy systemu płatności elektronicznych jest szyfrowane i 100% bezpieczne. Dane Klienta trafiają bezpośrednio do Banku Klienta i nie są przechowywane w innym miejscu.
2) przelewu zwykłego – realizowanego przez Klienta na podstawie wystawionej przez FCM Zdrowie faktury w terminie wskazanym na fakturze. Przelew zwykły może być zrealizowany za pomocą strony internetowej Banku Klienta albo w inny sposób wybrany przez Klienta np. na poczcie lub w Oddziale Banku.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA ZAMÓWIENIA PRODUKTU

§ 6 Aktywacja uprawnień

Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w ciągu 24 godzin, licząc od chwili otrzymania przez FCM Zdrowie potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności za zakupiony Produkt.

§ 7 Miejsce i warunki świadczenia usług

Usługi zdrowotne świadczone będą przez pracowników służby zdrowia w placówkach FCM Zdrowie lub placówkach współpracujących z FCM Zdrowie, po uprzednim umówieniu wizyty, na zasadach określonych w OWU.

§ 8 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia aktywacji uprawnienia do Produktu.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do FCM Zdrowie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być wysłane do FCM Zdrowie:
1) drogą listowną na adres na adres siedziby spółki.
5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. FCM Zdrowie niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy FCM Zdrowie zwróci Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym FCM Zdrowie został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. FCM Zdrowie ma prawo pomniejszyć zwrot płatności o należne mu wynagrodzenie za usługi faktycznie świadczone do chwili odstąpienia od Umowy.
8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez FCM Zdrowie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uznaje się za niezawartą.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko i PESEL osoby zgłaszającej reklamację, Usługę, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, datę i podpis reklamującego.
2. Reklamacje można złożyć na piśmie w Placówce lub mailowo na adres: dok@falck.pl.
3. FCM Zdrowie udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 poniżej.
4. W przypadku, w jakim do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest złożenie dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację, termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, liczony jest od dnia złożenia dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację. O konieczności złożenia dodatkowych informacji FCM Zdrowie zawiadomi osobę zgłaszającą reklamację na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku konieczności uzyskania opinii eksperta w sprawie złożonej reklamacji, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację ulegnie wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych. O przedłużeniu procedury reklamacyjnej osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona na piśmie.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1) [dalej jako: RODO] oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym jest FCM Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, KRS 0000726312.
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać pod numerem telefonu 510 202 068 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod@falck.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), składanej przez Klienta w czasie realizacji zamówienia, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonania zakupów w Sklepie Internetowym oraz realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach zakupionego Produktu. W przypadku, w jakim Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych także w celach marketingowych lub handlowych – dane osobowe Klienta będą przetwarzane także w celu marketingu produktów i usług Spółki lub w celach
handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe z upoważnienia lub na polecenie FCM Zdrowie oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest do odebrania we własnym zakresie zgód od osób, na rzecz których dokonuje zakupu Produktu, na przetwarzanie danych osobowych przez FCM Zdrowie, przy czym zgody te muszą być dobrowolne, świadome i jednoznaczne. Złożenie zamówienia przez Klienta na rzecz innych osób jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostały odebrane.
7. Każdy, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FCM Zdrowie, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalszą realizację Umowy, w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Klienta.
8. Każdy, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FCM Zdrowie, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Dane osobowe przetwarzane przez FCM Zdrowie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe są przetwarzane przez FCM Zdrowie przez czas niezbędny do realizacji Zamówienia oraz zawartej w wyniku jego złożenia Umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonego Zamówienia, zgodnie z przepisami art. 19 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Umowy. Brak podania danych osobowych wymaganych w formularzu Zamówienia uniemożliwia zawarcie i realizację Umowy.
12. Każdy, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FCM Zdrowie, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Zastrzeżenia prawne

1. Prezentowane na stronie Sklepu Internetowego zdjęcia oraz dane udostępniane są w celach marketingowych/informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. FCM Zdrowie może, bez uprzedzenia, dokonać zmian zamieszczonych na stronie informacji. Mimo dołożenia wszelkich starań, ze względu na stale udoskonalanie Produktów, prezentowane na Stronie Internetowej informacje mogą nieznacznie różnić się od sprzedawanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z FCM Zdrowie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. FCM Zdrowie zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Materiały (opinie, recenzje, przepisy, itp.) będące zawartością serwisu nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie, poglądy osób zamieszczających treści w serwisie. Wykorzystanie podanych informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego. FCM Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszych opinii czy recenzji.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między FCM Zdrowie a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.).
3. FCM Zdrowie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji określonej w rozdziale VI OWU.

 

 

 

 

 

 


OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług zdrowotnych (dalej jako: OWU) określają zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez FCM Zdrowie na rzecz Klienta w ramach Produktów zakupionych za pomocą Sklepu Internetowego falck.pl i stanowią integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego falck.pl z dnia 01.02.2019 r.

Rozdział I – Definicje

Pojęcia użyte w OWU należy rozumieć w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego
falck.pl. (Regulamin), a w przypadku braku definicji w Regulaminie, w sposób następujący:
1. Pacjent – osoba fizyczna w wieku do 67 r.ż. (ograniczenie wiekowe nie dotyczy Pacjentów zapisanych w FCM Zdrowie do podstawowej opieki zdrowotnej), na której rzecz została zawarta Umowa z FCM Zdrowie, wpisana na listę pacjentów FCM Zdrowie i uprawniona do korzystania z opieki medycznej FCM Zdrowie.
2. Osoba Uprawniona – Pacjent lub Członek Rodziny Pacjenta.
3. Członek Rodziny Pacjenta - małżonek lub partner życiowy Pacjenta oraz uczące się dzieci do 26 lat wpisany na listę pacjentów FCM Zdrowie, uprawniony do korzystania z określonego Produktu.
4. Placówki – placówki medyczne FCM Zdrowie wskazane na stronie internetowej www.falck.pl jako placówki własne lub placówki współpracujące.
5. Konsultacje lekarskie – obejmują wywiad, poradę lekarską wraz z czynnościami niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwego leczenia u lekarzy specjalistów zgodnie z wykupionym Produktem. Konsultacje w ramach Produktu nie obejmują wizyt u lekarzy z tytułem profesora.
6. Termin udzielenia usługi medycznej – dzień i godzina uzgodniona z personelem FCM Zdrowie zgodnie z postanowieniami OWU.
7. Wizyta domowa – usługa polegająca na wyjeździe lekarza internisty lub lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego do domu Osoby Uprawnionej realizowana w granicach administracyjnych miasta Warszawy nie później niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia i ze względu na wskazania medyczne uniemożliwiające wizytę w Placówce.
8. Pogotowie Ratunkowe – usługa polegająca na możliwości wezwania, w razie nagłego i istotnego pogorszenia stanu zdrowia Osoby Uprawnionej, zespołu z lekarzem i/lub ratownikami medycznymi, na miejsce zdarzenia, nie będące miejscem publicznym, realizowana w granicach administracyjnych miasta Warszawy. FCM Zdrowie zastrzega sobie, że w sytuacjach zagrożenia życia chorego, dyspozytor przyjmujący zlecenie może przekazać wezwanie do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). O swojej decyzji zawiadamia Osobę Uprawnioną lub osobę wzywającą i koordynuje udzielanie pomocy, do chwili przyjazdu zespołu PRM.
9. Transport sanitarny – usługa polegająca na przewozie Osoby Uprawnionej samochodem sanitarnym z noszami, z możliwością opieki medycznej, w sytuacji zdrowotnej tego wymagającej, w granicach administracyjnych miasta Warszawy, po uzgodnieniu terminu, nie później niż dnia następnego od zgłoszenia.
10. Opłata – kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, za zakupiony Produkt lub zakupione Produkty.
11. Faktura – faktura wystawiona Klientowi za zakupiony Produkt lub zakupione Produkty zawierająca w szczególności wysokość Opłaty, termin zapłaty i numer rachunku bankowego.

Rozdział II – Zakres usług

1. FCM Zdrowie świadczy usługi zdrowotne w ramach zakupionych Produktów. Zakres każdego Produktu przedstawiony jest na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym FCM Zdrowie.
2. Klient jest uprawniony do zawarcia Umowy obejmującej zarówno jeden, jak i kilka Produktów.
3. Osoby Uprawnione są wskazywane przez Klienta w czasie składania Zamówienia w Deklaracji Przystąpienia.

Rozdział III - Zawarcie i wypowiedzenie Umowy. Terminy. Płatności

1. Umowa zostaje zawarta:
a) W przypadku Indywidualnych Pakietów Opieki Medycznej – na czas nieokreślony.
b) W przypadku Programów Profilaktycznych („Profilaktyka”) – na czas określony, tj. czas trwania Programu Profilaktycznego.
c) W przypadku Pakietów Opieki Medycznej dla Firm – na czas określony, wynoszący 12 miesięcy kalendarzowych.
d) W przypadku Pakietów Szczepień („Szczepienia”) – na czas określony, tj. czas realizacji świadczeń z zakresu szczepień.
e) W przypadku Pakietów Świadczeń Rehabilitacyjnych („Rehabilitacja”) – na czas określony, tj. czas realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji.
f) W przypadku Pakietów Świadczeń Stomatologicznych („Stomatologia”) – na czas określony, tj. na czas realizacji świadczeń z zakresu stomatologii.
2. Umowa może być zawarta przez Klienta na rzecz kilku Osób Uprawnionych.
3. W przypadku Indywidualnych Pakietów Opieki Medycznej przez okres pierwszych pełnych dwunastu miesięcy trwania Umowy, Umowa nie podlega rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez żadną ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu. Prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego powstaje dla każdej ze Stron ww. Umowy z pierwszym dniem trzynastego pełnego miesiąca trwania Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zostać dostarczone drugiej Stronie osobiście lub drogą listowną na adres jej siedziby/miejsca zamieszkania.
4. Faktury obejmujące wynagrodzenie za zakupione Produkty są wystawiane w następujących terminach:
a) W przypadku Indywidualnych Pakietów Opieki Medycznej – zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Klienta, co kwartał – każdego pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał albo co pól roku – każdego pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego półrocze albo co rok – każdego pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego nowy rok trwania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza faktura jest wystawiana w dniu zawarcia Umowy.
b) W przypadku Programów Profilaktycznych – w dniu zawarcia Umowy (płatność jednorazowa).
c) W przypadku pakietów Opieki Medycznej dla Firm – każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego w czasie trwania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza faktura jest wystawiana w dniu zawarcia Umowy (płatność miesięczna).
d) W przypadku Pakietów Szczepień („Szczepienia”) – w dniu zawarcia Umowy (płatność jednorazowa),
e) W przypadku Pakietów Świadczeń Rehabilitacyjnych („Rehabilitacja”) – w dniu zawarcia Umowy (płatność jednorazowa).
f) W przypadku Pakietów Świadczeń Stomatologicznych („Stomatologia”) – w dniu zawarcia Umowy (płatność jednorazowa).
5. Opłata naliczana jest z góry. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia Faktury.
6. Faktura będzie wysyłana na adres korespondencyjny Klienta w formie papierowej lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w przypadku dopuszczenia przez Klienta możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną. Klient ma prawo dokonania zmiany sposobu przekazywania faktur poprzez kontakt z FCM Zdrowie drogą mailową na adres dok@falck.pl ze skutkiem od następnej faktury.
7. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy FCM Zdrowie. Wpłaty Klientów zostaną zaliczone w pierwszej kolejności na poczet najstarszych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy, chyba że Klient w tytule wpłaty wskaże inaczej.
8. W przypadku zalegania przez Klienta z uiszczeniem Opłaty wynikającej z co najmniej 1 (jednej) faktury FCM Zdrowie jest uprawniony do zawieszenia Usługi do czasu uregulowania zaległych należności.
9. W przypadku, gdy Klient zalega z uiszczeniem Opłaty za co najmniej 2 faktury FCM Zdrowie jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W ramach Umowy na Indywidualny Pakiet Opieki Medycznej Klient ma prawo do zmiany wybranego Indywidualnego Pakietu Opieki Medycznej na inny Indywidualny Pakiet Opieki Medycznej wyłącznie raz w ciągu roku. Pierwsza zmiana może nastąpić dopiero po upływie pierwszych pełnych 12 miesięcy trwania umowy. Zmiana Osób Uprawnionych następuje poprzez złożenie zmiany Deklaracji Przystąpienia.

Rozdział IV – Zakres i zasady świadczenia opieki medycznej

1. Usługi świadczone są w Placówkach. Warunkiem udzielenia świadczenia jest uprzednia rezerwacja terminu jego udzielenia w FCM Zdrowie.
2. Termin można rezerwować osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej w Placówce lub za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 22 535 91 91 lub online przez stronę www.falck.pl. Przy rezerwacji należy podać: imię i nazwisko Osoby Uprawnionej, dla której jest dokonywana rezerwacja. Postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania rezerwacji z tym zastrzeżeniem, że odwołanie rezerwacji winno być dokonane nie później niż na co najmniej 4 godziny przed zarezerwowanym terminem udzielenia świadczenia.
3. Świadczenia zdrowotne są udzielane w godzinach pracy Placówek.
4. Badania diagnostyczne i laboratoryjne są wykonywane jedynie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki i ze względu na występujące wskazania medyczne, wynikające z diagnostyki lub terapii prowadzonej przez lekarza Placówki. Postanowienie stosuje się odpowiednio do innych usług wymagających skierowania.
5. Świadczenia zdrowotne są udzielane po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6. Osoba Uprawniona winna się stawić na wizytę z co najmniej 5 minutowym wyprzedzeniem. W przypadku stawienia się Osoby Uprawnionej z opóźnieniem większym niż 10 minut, licząc od zarezerwowanego terminu, FCM Zdrowie ma prawo odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego a Klientowi ani Osobie Uprawnionej nie przysługują żadne roszczenia względem FCM Zdrowie z tego tytułu.
7. Jeżeli Osoba Uprawniona nie ukończyła 18 lat, na udzielenie świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a gdy Osoba Uprawniona nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego.
8. W przypadku konieczności wystawienia recepty refundowanej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, FCM Zdrowie dokona weryfikacji prawa Osoby Uprawnionej do świadczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ). Jeżeli weryfikacja okaże się negatywna, Osoba Uprawniona zobowiązana jest okazać dokument ubezpieczenia, który wskazuje na regularne opłacanie składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia, a w przypadku jego braku – oświadczenie o posiadaniu prawa do ubezpieczenia. W przypadku braku dokumentu ubezpieczenia i nie złożenia oświadczenia o ubezpieczeniu, lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty podlegającej refundacji.

Rozdział V – Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna będzie prowadzona i udostępniana, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem, na koszt wnioskodawcy.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Zmiana OWU wymaga przesłania nowej treści na adres korespondencyjny Klienta lub na wskazany adres e-mail w przypadku dopuszczenia przez Klienta możliwości kontaktu drogą elektroniczną, na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. W przypadku, w jakim Klient nie akceptuje nowej treści OWU ma prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem z dniem wejścia w życie zmian w OWU. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno być złożone w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Klienta nowej treści na adres korespondencyjny albo w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania przez FCM Zdrowie nowej treści na adres e-mail Klienta. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oznacza zgodę na zmianę OWU.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl