Obowiązek informacyjny dla Pacjenta Falck Centra Medyczne sp. z o.o. od dnia 1 lutego 2019 roku

Obowiązek informacyjny dla Pacjenta od dnia 1 lutego 2019 roku.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1) informuję, że
Spółka Falck Centra Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726312, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 20.177.550,00zł – opłacony w całości, NIP 5252746368, jest administratorem Państwa danych osobowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Falck Centra Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ulicy Jana Olbrachta 94 lub poczty elektronicznej e-mail na adres: iod.fcm@falck.pl

Dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych Osobowych oraz w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego wpisanych do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem 000000206381.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej lub innych świadczeń w celu ochrony zdrowia, w tym w celu ustalenia terminu wizyty, a także w celu ochrony praw pacjenta oraz spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Administrator przetwarza Państwa Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonywania usług zgodnie z: (i) art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. d Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; (ii) art. 9 ust. 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; (iii) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.); (iv) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.); (v) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.); (vi) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.); (vii) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 ze zm.).

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe z upoważnienia lub na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym NFZ.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, do czasu wymaganego odrębnymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dane osobowe nie są profilowane, a także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Jeżeli dane osobowe zostały podane za zgodą, istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl